Ochronę danych osobowych

Prywatność jest w spółce GC Trading, s.r.o. (zwana dalej „GC Trading, s.r.o.” lub „operator”) zabezpieczona zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych, którym anuluje się Dyrektywa 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem”) i Ustawy nr 18/2018 Z.z. w sprawie ochrony danych osobowych i zmian niektórych ustaw (zwana dalej „Ustawą”).

Prawa zainteresowanych osób

Osoba zainteresowana ma prawo, bez względu na podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, do dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, takiego jak Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, lub prawo do złożenia wniosku wszczęcia procedury ochrony danych osobowych.

Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec zainteresowanych osób

Zasady rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych wymagają, aby dana osoba została poinformowana o istnieniu operacji przetwarzania i jej celach.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby zainteresowanej firma GC Trading, s.r.o. dostarcza podmiotowi danych w chwili otrzymania danych osobowych od osoby zainteresowanej lub, jeżeli dane osobowe zostały uzyskane z innego źródła, w rozsądnym terminie po otrzymaniu danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem i Ustawą o ochronie danych osobowych.

 • Zasoby ludzkie – zagraniczni specjaliści
 • Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy (BHP)
 • Księgowość i rejestry podatkowe
 • Administracja rejestrów
 • Zamówienia publiczne
 • Zamówienia (inne niż zamówienia publiczne)
 • Przetwarzanie danych kontaktowych partnerów handlowych i innych
 • Zobowiązania prawne
 • Zakup ziemi
 • Opinie dotyczące projektów stron trzecich
 • Spory sądowe
 • Publikowanie i komunikacja zewnętrzna
 • System kamerowy – monitoring osób zewnętrznych
 • Wejścia osób zewnętrznych do obiektów
 • Monitoring zewnętrznych połączeń telefonicznych
 • Zabezpieczenie środowiska IT
 • Sprawy dotyczące osób objętych postępowaniem
Ochrana osobných údajov